Odwiedziło nas

Dziś37
W tym tygodniu1378
Od otwarcia strony609894

 
 
 
Regulamin czystości

UCHWAŁA NR V/ 28  /2007

Rady Gminy  w Charsznicy
 z dnia 22 lutego 2007 roku

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, póz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie, Rada Gminy w Charsznicy uchwala, co następuje:

Rozdział  l   
Postanowienia ogólne

§ 1.
 • 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Charsznica w następującym brzmieniu:
     „REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CHARSZNICA”

 • 2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy      Charsznica.
 § 2 .
Regulamin   obowiązuje   właścicieli   nieruchomości,   mieszkańców,   osoby   przebywające czasowo na terenie Gminy Charsznica oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku, o których mowa w art. 7 ust. l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i w miejscach publicznych.

§ 3.
 • 1.Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania na jej terenie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego.
 • 2. Właściciel  nieruchomości  zobowiązany jest do  dbania o  czystość  i  estetykę  ścian budynków,   ogrodzeń   oraz   innych   urządzeń,   w   szczególności   poprzez   usuwanie z nich plakatów, reklam, ogłoszeń, napisów i rysunków. Powyższy obowiązek dotyczyrównież  w łaścicieli  urządzeń  użyteczności publicznej umieszczonych w miejscach publicznych.
 • 3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym
 • 4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomowa oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. 
 • 5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do gromadzenia nieczystości ciekłych w       zbiornikach bezodpływowych.
 • 6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do oddzielnego gromadzenia ścieków bytowych   i gnojówki oraz gnojowicy.
 • 7. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia.
 • 8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania w stanie wolnym od  zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia . 
 • 9. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do gromadzenia obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów  ustawy z dnia 26 lipca 2000 r o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres. 
 • 10. Dopuszcza się kompostowania odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby.
 • 11. Właściciel   nieruchomości   zobowiązany   jest   do   uprzątania   błota,   śniegu,   lodu i innych zanieczyszczeń:
1) z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego,
2) z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego - chodnika - położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. l pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 • 12.  Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu. natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę występujących potrzeb.
 • 12a. Błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni, z zachowaniem minimum l m od pnia drzewa, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów. Inne zanieczyszczenia należy umieszczać w stosownych pojemnikach.
 • 13. Właściciel    nieruchomości    zobowiązany   jest    do    usuwania    niezwłocznie    sopli i nawisów śniegu z dachu stwarzających zagrożenie dla przechodniów.
 • 14. Osoby korzystające z dróg publicznych zobowiązane są niezwłocznie w przypadku ich   zanieczyszczenia  do usunięcia powstałych zabrudzeń (np. wyciągnięcie z pola na drogi: ziemi, obornika, resztek roślin itp.)
 • 15. Zabrania się zaorywania, poboczy dróg i rowów, które powoduje ich zawęzanie.
 • 16. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać pod warunkiem, że ścieki po przejściu przez osadnik odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
 • 17. Naprawy  pojazdów  poza  warsztatami  samochodowymi  mogą być  przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

1. Selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie    nieruchomości w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej np. medycznych, weterynaryjnych i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. z 2001 r Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) .

 

Rozdział 3
Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 4.
 • 1. Właściciel   nieruchomości ma obowiązek wyposażenia jej w dostateczną ilość pojemników o minimalnej  pojemności 110  dm3  służących do zbierania odpadów komunalnych.
1a. Pojemniki, o których mowa w ust. l, powinny:
1) zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla osóbgromadzących odpady, gwarancję długotrwałego użytkowania oraz dopasowania do urządzeń załadowczych pojazdów,
2) worki do zbiórki selektywnej, należy gromadzić w następujący sposób:
a) odpady opakowaniowe, jak papier, tektura, tekstylia i metale:
- składane są do worków odrębnych na opakowania  /koloru czarnego/,
- odpady niebezpieczne składane są do worków w oryginalnych opakowaniach transportowych aby zabezpieczyć przed ich oddziaływaniem,
- zużyte baterie można zwrócić do sklepów które dysponują odpowiednimi pojemnikami.

1b. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić nie przepełnianie (nie przeciążanie) pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.

1c
. Zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami przyjmuje się 0,26 m3/osobę/rok, jako średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca gminy Charsznica, przyjmując, że 1m³ odpadów komunalnych waży ok. 300 kg.

1d. Ilość wytworzonych nieczystości ciekłych dla nieruchomości wylicza się wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, póz. 70).
 • 2.W  przypadku krótkotrwałego  zwiększenia ilości  odpadów komunalnych,  właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie odbierania odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru.
 • 3.Miejsca  gromadzenia  odpadów  komunalnych  powinny  być  przygotowane  zgodnie z  przepisami  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia   12  kwietnia  2002  r. w   sprawie   warunków   technicznych,  jakim   powinny   odpowiadać   budynki   i   ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, póz. 690, z późn. zm.).
 • 4. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy w uzgodnionym terminie swobodny dostęp do pojemników.
 • 5. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady roślinne, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania uprawnionemu przedsiębiorcy. Z obowiązku zwolnione są osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.
5a. Zabrania się spalania odpadów roślinnych na terenie nieruchomości z wyjątkiem spalania suchych opadłych liści drzew pod warunkiem, że nie będzie to uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich.
 • 6. Odpady wielkogabarytowe zbiera się w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, służącym do zbierania odpadów komunalnych, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości   przez   osoby   trzecie   i   umożliwiający   łatwy   dostęp   przedsiębiorcy odbierającemu odpady.
 • 7. Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, zbiera się w workach lub kontenerach  wynajętych  od przedsiębiorcy odbierającego  odpady,  w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, służącym do zbierania odpadów komunalnych.

§  5.
Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: chodnikach, parkach, placach, przystankach, odpady komunalne powinny być zbierane w koszach przeznaczonych do tego celu.
§  6.
Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:

1) wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa, w odpowiednią ilość pojemników na odpady oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,
2) uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

§ 7.
W zakresie warunków gromadzenia nieczystości ciekłych obowiązują przepisy art. 5 ust. l pkt 2, pkt 3a i pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 8.
Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu .
§ 9.
 • 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i koszach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego   popiołu   i   żużlu,   gruzu   ,   szlamów,   substancji   toksycznych,   żrących   i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.
 • 2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach jakichkolwiek odpadów.

§ 10.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, z częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie.

§ 11.
Właściciel nieruchomości zapewnia wykonanie obowiązków, o których mowa w § 8 i § 10, poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania, przez okres jednego roku, dowodów potwierdzających wykonanie powyższych usług.

§ 12.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udzielania informacji związanych z odbieraniem odpadów komunalnych i usuwaniem nieczystości ciekłych oraz do przedstawiania do wglądu dokumentów, o których mowa w § 11, urzędnikom posiadającym stosowne upoważnienia, wynikające z przepisów prawa.

Rozdział 5
Inne wymagania i postanowienia wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami.

§ 13.
 • Główne  założenia  Planu  Gospodarki Odpadami dla Gminy Charsznica:

1. Rozwój selektywnej zbiórki(surowce wtórne).
2. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i poremontowych.
3. Wprowadzenie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w kompostownikach  przydomowych.
4. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
5. Usunięcie wyrobów zawierających azbest do końca 2032 roku.
6. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zebranych na terenie Gminy Charsznica, dopuszczonych do składowania, określa Plan gospodarki odpadami dla Gminy Charsznica, przyjęty uchwałą Nr XXVIII/155/2005 Rady Gminy w Charsznicyz dnia 1 czerwca 2005........

Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 14.
 • 1.Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
 • 2.Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 15.
 • 1.Utrzymujący psy są zobowiązani do:
1) prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i      Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, póz. 687) lub zagrażającemu otoczeniu, do nałożenia kagańca; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,2) nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, a także na teren kąpieliska,
3) nie wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych; zakaz nie dotyczy psów przewodników,
4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej psa,
5) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy; obowiązek nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
Szczepienia ochronne psów określają odrębne przepisy.
Zasady przewożenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają przewoźnicy świadczący te usługi.

§ 16.
Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

§  17.
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest przez gminę poprzez interwencyjne ich wyłapywanie oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom.

Rozdział 7
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 18.
 • 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako takie.
 • 2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r  Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),
2) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych
3) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
§ 19.
 • 1. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
1) wytwarzane, podczas prowadzenia chowu lub hodowli, nieczystości będą gromadzone i  usuwane  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i  nie  będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
2) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich.

Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§  20.
 • 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej dwa razy w  roku w terminie: wiosennym i jesiennym, deratyzacji na terenie nieruchomości.
 • 2. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt Gminy Charsznica w  uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Miechowie, do   publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.
 • 3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt   Gminy Charsznica w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Miechowie, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
 • 4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 9
Przepisy końcowe

§  21.
Kontrolę i egzekwowanie przepisów regulaminu powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

§  22.
Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie, podlega karze grzywny zgodnie z art. l0 ust. 2 i ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”
§ 23.
Traci moc Uchwała Nr XX/156/97 Rady Gminy w Charsznicy  z dnia  3 sierpnia 1997 roku  w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
§ 24.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.
§ 25.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
 
 

© 2019 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys