Odwiedziło nas

Dziś10
W tym tygodniu1030
Od otwarcia strony714503

 
 
 
Sołectwa
    WYKAZ SOŁTYSÓW GMINY CHARSZNICA
   1.Miechów-Charsznica Gębosz Marek
602-870-906
041 3836276
   2.Charsznica
 Nowak Adam
041 3836457
   3.Ciszowice Banach Elżbieta
041 3836168
   4.Chodowiec Kożuch Celina 
041 3836497
   5.Chodów 
  041
   6.Dąbrowiec
 Jedynak Jerzy
041 3837607
   7.Jelcza 
Kałużny Ewa
041
   8,Marcinkowice Magiera Małgorzata041 3837109
   9.Podlesice
 Błaut Maria
041 3837623
  10.Pogwizdów 
 Czarny Jan041 3837002
  11.Swojczany  
 Maj Józef041 3837543
  12.Szarkówka
 Piekarska Joanna
041 3836125
  13.Tczyca  
 Skręt Augustyn
041 3837387
  14.Uniejów Kolonia
 Osmęda Stanisław041 3836652
  15.Uniejów Parcela 
 Smutek Ewa
041 3827034
  16.Uniejów Rędziny 
 Marzec Włodzimierz
041 3837078
  17.Wierzbie Oleksy Zbigniew
041 3837313
  18.Witowice Molenda Regina
041 3836550
 
      

Od lewej  Kożuch Celina , Błałut Maria , Banach Elżbieta , Piekarska Joanna , Kwiecień Grzegorz , Wójt Gminy Żebrak Jan , Magiera Małgorzata , Czrny Jan , Marzec Włodzimierz .
Od lewej Pacia Andrzej , Skręt Augustyn , Kornobis Krzysztof , Jedynak Jerzy , Piega Aleksander ,  Maj Józef , Gębosz Marek , Oleksy Zbigniew ,  Nowak Adam oraz radny Konieczny Stanisław .

_________________________________________________________________Zał.Nr.8 do Uchwały       
 Nr.XI/32/90 Rady Gminy
w Charsznicy z dnia        
21 listopada 1990 r.      


 STATUT
sołectwa (przykład) Miechów-Charsznica

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
$-1-
Ogół mieszkańców sołectwa (przykład) Miechów-Charszmica stanowi samorząd mieszkańców wsi.

$ -2-
Sołectwo(przykład) Miechów-Charsznica jest organem pomocniczym gminy CHARSZNICA i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr.16 ,poz.95  z późniejszymi zmianami/,statutu gminy Charsznica oraz postanowień niniejszego statutu.

$-3-
Sołectwo (przykład) Miechów-Charsznica  obejmuje swoim odszaem działania wsie (przykład) Miechów-Charsznica

II.ZADANIA  SOŁECTWA

Do zadań samorządu mieszkańców wsi należy:

 • Zapewnianie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw  socjalno-bytowych,kulturalnych,opieki zdrowotnej,sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania.
 • Kształtowanie odpowiednich stosunków współżycia mieszkńców,
 • organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,a zwłaszcza w zakresie opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem,rowijaniem opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, upowszechnienie kultury,utrzymywania porządku,spokoju i czystości.

$-4-
 • Samorząd mieskańców wsi realizuje swoje zadania,określa w $4 ust.1 poprzez:
1) podejmowania uchwał w sprawach:
a) sołectwa w ramach przyznanych ustawowo Kompetencji.
b) budowy,utrzymania,konserwacji i remontów wiejskich obiektów mieszkalnych, urządzeń komunalnych i infarstruktury technicznej, socjalnych i kulturalno- oświatowych , opieki zdrowotnej i kultury fizycznej.
c) planu zagospodarowania terenu wsi.
d) utrzymania porządku na terenie sołectwa.
e) dróg wiejskich,placów i mostów
f) innych przekazanych mu do rozstrzgnięcia przez radę gminy.
2) opiniowanie spraw o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców solectwa, a w szczególności:
a) planu zagospodarowania przestrzennego
b) przepisów prawa miejscowego
c) planu zagospodarowania wsi i rozwoju rolnictwa.  
d) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych,usługowych,opieki,zdrowotnej,kulturalnych, opiekuńczo-wychowawczych i innych do potrzeb mieszkańców wsi.
e) zmian w zakresie obsługi produkcyjnej , handlowej i i usługowejm mieszkańców wsi.
f) przeznaczenia lokali uzytkowych i lokalizacji zakładów,których działalność może być uciążliwa dla otoczenia.  
g) rozmieszczania przystanków i funkcjonowania komunikacji.
h) wykorzstania funduszy przeznaczonych na opiekę społeczną.
3) wnioskowanie do rad gminy o rozpatrzenie spraw,których załatwienie wykracza poza możliwości zamorządu mieszkańców wsi oraz w sprawach pokontrolnych.
4) współuczestnictwo i współpraca w działalności rady gminy,a w szczególności
z komisjami rady gminy,radnymi z terenu sołectwa,ułatwienie radnym z wyborami
w formie spotkań,dyżurów,oraz umożliwienie skierowania określonych wniosków
i postulatów.
 • Koszty i wydatki związane z realizacją zadń samorządu mieszkańców wsi pokrywane mogą być ze środków finansowych gminy,związku komunalnego, komunalnej osoby prawnej oraz posiadanych na ten cel funduszy sołectwa.
 • Uchwały podejmowane przez samorząd mieszkańców wsi nie mogą naruszać uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji w sprawach okreslonych w $ 4 ust,1 niniejszego statutu.
 • Uchwały i wnioski samorząd mieszkańców wsi przekazuje Wójtowi,który zapewnia ich realizację i informuje samorząd o sposobie ich załatwienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
 • W przypadku odmowy realizacji lub braku odpowiedzi w terminie okreslonym w ust.4,samorząd mieszkańców wsi może wnieść sprzeciw do rady gminy ,gdy uzna, że istniejący stan lub podjęcie rozstrzgnięcia naruszają istotne interesy mieszkańców.Sprzeciw powinien zwierać opis sprawy i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia interesów mieszkańców.
 • Przwodniczący rady gminy lub jego zastępca po zbadaniu sprawy podejmuje interwencję wobec organu lub jednostki , która powinna uchwałę lub wniosek realizować. W razie bezskutecznej interwencji przewodniczący wnosi sprawę pod obrady rady gminy, która podejmuje odpowiednie decycje.
$-5-
Zadania określonew $ 4 ust.2 samorząd mieszkńców realizuje również poprzez:
 • kształcenie wspólne z istniejącymi organizacjami,instytucjami i związkami wyznaniowymi właściwych postaw mieszkańców,a zwłaszcza wzajemnego szacunku,uczciwości skromności, gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury wpółżycia mieszkańców , propagowanie  gospodarności,dyscypliny społecznej oraz poszanowania praw i wartości moralnych .
 • podejmowanie działań mających na celu likwidację sporów i konfliktów sąsiedzkich.
 • zwalczanie chuligaństwa,pijaństwa i narkomani ,wandalizmu orazzapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży.
 • podejmowanie działań oświatowo-wychowawczych na rzecz umacniania rodziny,kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie.

$-6-
Zadania określone w $4 ust.3 statutu realizowane są poprzez:
 • inicjionowanie czynów społecznych.
 • przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego,porządku i eteyki wsi.
 
 

© 2020 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys