Odwiedziło nas

Dziś34
W tym tygodniu1375
Od otwarcia strony609891

 
 
 
Szkoła Charsznica

 
 
Budynek Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w M.Charsznicy

Szkoła Podstawowa:

  • Dyrektor Szkoły Podstawowej  -mgr Halina Pietrzyk
  • Zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej -mgr Helena Siermantowska
 
    KADRA KIEROWNICZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHARSZNICY W LATACH 1920 - 2006

1.
Jan Nowak 
1920-1922
2.
 Franciszek Żmuda1922-1925
3.
 Franciszek Dendura1925-1932
4.
  Michalina Dendurowa1932-1935
5.
 Włodzimierz Krasuski1935-1948
6.
  Wacław Pelc1948-1953
7.
  Włodzimierz Stec1953-1954
8.
 Genowefa Stec1954-1955
9.
 Józef Grzanka1955-1957
10.
 Władysław Pytlarz1957-1973
11.
 Zygmunt Ciepała1973-1988
12.
 Maria Konieczna1988-2001
13.
 Halina Pietrzykod 2001
 
Gimnazjum:

  • Dyrektor Gimnazjum -mgr Marta Szreder
  • Zastępca dyrektora -mgr Marek Kruszec

KRONIKA SZKOLNA


    Pierwszy zapis w „Kronice szkolnej" pochodzi z dnia 17.11.1925 roku. Jej auto­rem jest Franciszek Dendura - nauczyciel, później kierownik szkoły.

    „Lat temu około 40, na miejscu dzisiejszej stacji znajdowały się bogate w drzewa lasy, któ­re były ponętą dla rządu rosyjskiego. Dlatego też, ażeby wykorzystać należycie dla swoich ce­lów okolicę miechowskiego, rząd ten przeprowa­dził przez nią kolej w r. 1833. Z chwilą prze­prowadzenia koleji,1 przystąpiono do budowy najniezbędniejszyck budynków stacyjnych tj. sa­mej stacji, magazynów i domów mieszkalnych dla pracowników kolejowych.
   
    Od czasu tego napływało tu coraz więcej mieszkańców, którzy zaczęli budować so­bie domy na wykupionych kawałkach ziemi, przez co utworzono dosyć wielką osadę pod nazwą Stacja Miechów. Osada ta leży na krańcach trzech Gmin tj. Rzeżuśni, Wlko-Za-górza i Tczycy, do której jest przynależna. Nic więc dziwnego, że niektórzy obywatele tej miejscowości, mając tak dogodną komunikację z większemi miastami, zaczęli oddawać się handlowi, wysyłając niektóre produkty rolne do miast fabrycznych jak np. Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Będzina, a sprowadzać w za­mian towary łokciowe, konieczne miejscowej i oko­licznej ludności Równocześnie zaczął się tu rozwijać przemysł rękodzielniczy, a także fabryczny.
    Pierwszą fabryką, która powstała na St. Mie­chów jest rafineńa spirytusu i rozlewnia wódek.
   
    W czasie zaś wojny światowej wybudowano tu młyn parowy, odlewnię żelaza, a po wojnie olejarnię.
    Zbyt towarów z założonych fabryk ułatwia w znacznej mierze Kolejka Miechów - Działoszyce, która została wybudowana przez okupantów w roku 1916. Dzięki tym warunkom St. Miechów rozwijała się i stawała się osadą coraz to większą i ludniejszą, wskutek czego okazała się potrzeba założenia szkoły, której projektodawcą był p. Karbowski Józef, Nad­zorca drogowy P.K.P.
    Wiele go to kosztowało pracy i mozołu, zanim projekt ten został zrealizowany, a działo się to w roku 1919. Na trzecim zebraniu rodzicielskim, które odbyło , się w sprawie budowy szkoły, w poczekalni II kl. proponowal p. Karbowski rodzicom skromne datki, za które miał być zakupiony bodaj w części materjat. Oprócz tego prosił wszyst­kich zgromadzonych o pomoc w robocie, na co zebrani się zgodzili i przyrzekli to wykonać, W krótkim też czasie po tem zebraniu, mimo braku kredytu i materjału przystąpił p. Kar-bowski do pracy. Tu jednak spotkał się z zawodem:, ponieważ w czasie budowy nikt się na­wet nie zjawił i żadnej pomocy tj. ani składek, ani siły roboczej nie udzielił. Nie zrażając się tem, dążył do osiągnięcia celu, prowadząc robotę na własne ryzyko. Część fundamentów tej szkoły wykonano ze zbieranych po drodze kamieni, a część z cegły, którą nabył w ilości 4000 od przedsiębiorcy p. Kosińskiego, budującego dom kolejowy na Stacji. Ściany zostały wybudowane ze starych podkładów kole­jowych, przydzielonych staraniem p. Kar-bowskiego przez naczelnika oddziału dro­gowego p. Wolskiego.
    Po ukończeniu szkoły zewnątrz, przystąpił inicjator do wykończenia wewnątrz, które potrwało kilka tygodni. Ławki zaś dla tej szkoły zostały przysłane przez dyr. Kolejową w Radomiu.
    Po wykończeniu budynku i przyprowadzeniu go do kompletnego porządku w roku 1920, starał się p. Karbowski u insp. Szkolnego p, Drzewieckiego o przydzielenie sił nauczycielskich. Ponieważ stworzono tu od razu szkołę czteroklasową, przeto p, Drzewiecki przydzielił tu czte­ry siły w osobach p. Nowaka Jana jako kier. Szkoły, a dalej p. Żmudy Franciszka, p, Grom-nego Edwarda, p. Gruszczyńskiej i p. Grzanki Józefa, który uczył w eksponówce we wsi Szar-kówka, oddalonej o 2 km od St. Miechów. Po rozpoczęciu nauki w szkole, Dozór Szkolny gm. Tczyca zamianował fundatora tej szkoły Głównym Opiekunem Szkolnym, a zebranie rodziciel-skie wybrało do pomocy dwóch członków opieki w osobach p. Członkowskiego i p. Jesienią.
    W następnym roku szkonym tj. 1921/22 otwarto tu oddział V, wobec czego została przydziełona nowa siła w osobie p, Karakułskiego. Wciągu tego roku w szkole zaszły pew­ne zmiany, gdyż na miejsce p. Gruszczyńskiego przybyła p. Kozłowska Agata.
    Rok 1922/23 przyniósł o wiełe więcej zmian, a to dlatego, że dotychczasowy kierow­nik szk. wyjechał na kurs 2-letni do Warszawy, kierownictwo zaś tej szkoły po nim objął p. Fr. Zmuda. W roku tym powstał tu oddział VI, a grono nauczycielskie zwiększyło się o nowe trzy siły w osobach p. Dendury Franciszka, p. Dendurowej Michaliny i p. Ryzow-skiej. W tym czasie zwinął p. Drzewiecki exponówkę w Szarkówce z powodu małej ilości dzieci, a p. Grzanka przeniósł się do szkoły na Stację.
    Z rozwojem szkoły, rozwijała się również cała osada stacji (...)"
    „Me obeszło się w roku szkolnym 1923/24 bez zmian w naszej szkole. Dotychczaso­wy kier. P. Zmuda udał się na 2 letni Instytut Nauczycielski w Warszawie, a kierownictwo objął p. Franciszek Dendura.
    Z powodu tego, że w roku tym otwarty został oddz. VII, szkoła ta została przekształcona w szkołę 7-mio klasową; wskutek czego przybyła tu także nowa siła w osobie p. Bełkoty.
    W tymże czasie p. Karbowski nie ustając w pracy około szkoły, dobudował nam jeszcze jedną salę szkolną, a oprócz tego oparkował nam ogród szkolny i podwórze
na którem wybrukował również chodniki. Nie zapomniał także o szafach na pomoce naukowe i o szafce oddanej do użytku sklepikowi uczniowskiemu. W ciągu tego roku uczniowie tej szkoły pod przewodnictwem grona nauczycielskiego urządzili Jasełka' w domu ludowym w Chodowie(...)".
    „Dzięki dalszemu rozwojowi St. Miechów i dzięki staraniom tutejszych obywateli i władz pocztowych, powstał tu urząd pocztowy, gdzie pracuje 5 urzędników.
    W roku 1924/35 kierownictwo szkoły przeszło w ręce p. Grzanki z powodu wyjazdu p. Dendury na Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie.
    Z dniem 1 września 1925 roku objąłem z powrotem kierownictwo szkoły. Szkoła ta liczy obecnie 488 dzieci i 9 sił nauczycielskich. Po rozpoczęciu nauki Opiekun Główny, po porozumieniu się z kierownictwem zwołał zebranie rodzicielskie, gdzie przedstawił im opłakany stan szkoły. Rezultatem tego zebrania było uchwalenie przez rodziców po 50 gr. od dziecka, a sumę zebraną obrócił p. Karbowski na kupno desek do oszalowania szkoły.
    W tymże samym roku szkolnym t.j. 14 X została wybrana nowa Opieka Szkolna, w osobach p. Karbowskiego, jako Głównego Opiekuna, p. Reguckiego Pawła, p. Kruszca ijanusa z Charsznicy, p. Koniecznego Stan. Z Szarkówki ip. Dendury Fr. kier. szk. jako
Członków Opieki Szkolnej".

St. Miechów 17.XI. 1925

    „Warunki pracy nauczycieli szkoły tutejszej zaczęły  się zmieniać, a to wskutek ciągłego przyrostu dzieci w wieku szkolnym. Oddziały dzieci młodszych były przepełnione,  wobec czego Kierownictwo Szkoły, chcąc umożliwićprowa-  U dzenie nauki w tych klasach, musiało przystąpić do utworze­nia oddz. równoległych. Z braku sal naukowych oddziały równoległe mogły uczęszczać na lekcje tylko popołudniem, a nauka w tych oddz. trwać musi do godz. 6 wieczorem. Nauka tych dzieci do światła i późne ich wracanie do domów było powodem zwołania zebrania mieszkańców rejonu szkolnego, na którem przewodniczył Sołtys Wsi Ckarszni-ca, jako czynnik samorządowy. Kierownik szkoły, przedstawiwszy zebranym anormalne stosunki szkolne, zaapelował do zebranych o konieczną budowę takiej szkoły, któraby dała możność pobiera­nia nauki dzieciom w swoim czasie. W dyskusji pod tym punktem zabierało głos bardzo wiele osób, które wypowiadały się za budową szkoły na przydzielonym gruncie z majątku Chodów. Dzięki przychylnemu stanowisku wszystkich zebranych i ich życzliwemu ustosunkowaniu się do szkoły po­wszechnej została przedsięwzięta uchwała treści następującej:

    ,My niżej podpisani, mieszkańcy wsi Charsznica, Stacji Miechów, Szarkowiec, Witówka, gminy Tczyca, Chodów, Chodowiec, Uniejów, gm. Wielko-Zagórze oraz Szarkówka, Ciszowice, Witówka, gm. Rzeżuśnia na zebraniu w lokalu szkoły po­wszechnej na Stacji Miechów, gm. Tczyca, w dniu 21 listopada 1926 roku, pod prze­wodnictwem sołtysa wsi Charsznica gm. Tczyca Michała Maja, postanowiliśmy;
    Ze względu na dużą ilość dzieci, a małe pomieszczenie w budynku szkolnym postanawiamy zbudować gmach dla 7-mio klasowej szkoły powszechnej na terenie gruntu, przydzielonego z majątku Chodów pod budowę Szkoły.
    Wykonanie tej uchwały powierzamy wybranemu przez nas ,Komitetowi Budo­wy Szkoły' w osobach: p.p. Antoniego Malatyńskiego ze Stacji Miechów, Gajdy Franciszka z Charsznicy, Jesienią Michała z Witówki Tczyckiej i kier. szkoły p. Dendury Franciszka ze Stacji Miechów, p. Dzięcioła Feliksa z Chodowa, Józefa Pajdy z Chodowa, Jana Cegły z Chodowa, Koniecznego Stanisława, Jana Pypny i Sitki Andrzeja z Szarkówki oraz p. Szlezyngiera ze Stacji Miechów, p. Moskwy Józefa z Chodowca i Franciszka Muchy z Szarkówki jako trzech zastępców".

    Podpisów mieszkańców wiosek gm. Tczyca zebrano 34, wiosek gm. Rzeżuśnia 6, wiosek gm. Wlko-Zagórze 15. Do wyniesienia powyższej uchwały za budową szkoły pobudziło zebranych oświadczenie p. Malatyńskiego Antoniego, właściciela zakładów przemysłowych ze St. Miechów, iż na cel budowy szkoły przeznacza 5 000 (pięć tysięcy) złotych. Odpisy tej uchwały, po stwierdzeniu przez gminę Tczyca własnoręcznych podpisów zebranych, przesłano gminie Tczyca, gminie Wielko-Zagórze, gminie Rzeżuśnia, Inspekto­rowi Szkolnemu i Starostwu w Miechowie.


    Wszystkie gminy, mimo że wioski ich wchodzą w skład rejonu szkolnego i dzieci z tych wiosek tu do szkoły uczęszczają, odmówiły stacji jakiejkolwiek pomocy przy bu­dowie. Starostwo zaś, dzięki p. Staroście Wdsiakowi, wniosło sprawę budowy szkoły na Stacji do Sejmiku Powiatowego, gdzie przyznano nam w roku 1927 w styczniu, jako początkowe substydjum2 na rozpoczęcie budowy 5 000 (pięć tysięcy złotych). Mimo tego, iż gminy zajęły stanowisko opozycyjne w sprawie budowy szkoły, a szcze-gółnie gmina Tczyca, do której Stacja Miechów jest przynależna, tłumacząc się tym, że Stacja nie ma żadnych dochodów, Prezydium Komitetu Budowy Szkoły w osobach p. Malatyńskiego Antoniego, p. kier. Szkoły Dendury Franciszka i członka Komisji Rewizyjnej p. Krzyżanowskiego Kazimierza, nie zrażało się ich nieprzychylnemu sta­nowisku, lecz nadal tę pracę kontynuując, do końca doprowadzić ją postanowiło".
St. Miechów, dn. 10.111.1927

    „Po rozpoczęciu roku szkolnego 1927/28 w normalnym czasie kierownik chcąc posunąć i pchnąć dalej sprawę budowy szkoły na St. Miechów, zwołał zebranie rodzicielskie, na któ-rem zostało podane do ogólnej wiadomości wymówienie przez Dyrekcję Koleji lokalu zaj­mowanego pod szkołę. Na zebraniu tem ogół rodziców zaprotestował przeciw takiemu postępowaniu Dyr. Koi. i protest ten na piśmie wniesiono do władz kolejowych i szkolnych. Nadto zebranie wybrało delegatów, którzy udali się do p. Starosty z prośbą o przyspieszenie samej budowy. Postanowiono również na ten cel zbierać dobrowolne datki drogą kwesty we wszystkich miejscowościach należących do obwodu szkolnego. Niezależnie od tego kierownik szkoły przy pomocy pań nauczycielek przygotował z dziećmi szkolnemi przedstawienie, któ­re zostało odegrane w rozlewni p. Malatyńskiego w styczniu, p.t. ,Najszczęśliwsza z sióstr' (baśń sceniczna w trzech odsłonach). Dochód z przedstawienia w sumie 181 zł 97 gr oddał kierownik w całości na budowę nowej szkoły. Mniejszą nieco kwotę na ten cel, bo 144 zł 38 gr dała również zabawa taneczna urządzona w tymże miesiącu przez szkołę i miejscowych oby-wateli przychylnych szkole powszechnej''.
St. Miechów, dn. 20.11.1928

    „Zamierzona budowa szkoły na St. Miechów rozbijała się stale o brak odpowiedniej uchwały Rady Gminnej, któraby nabrała mocy prawnej. A że jednak o takich sprawach decydować może również gromada, przeto p. Inspektor Samorządowy polecił zwołać zebranie gromady na dzień 8 lipca b.r. Na zebraniu tem dokonano wyboru Komitetu, którego przewodniczącym jest p. Malatyński A. oraz wyniesiono odpowiednią o budowie uchwałę, która została w końcu przez Wydział Powiatowy zatwierdzona. Zawiadomiona o tem gmina Tczyca przygotowała wykazy płatnicze rozliczając podatki: 1 zł z morgi w Charsznicy, a 2 zł na St. Miechów".

St. Miechów, dn. 12.VIII.1928

    „Przed przystąpieniem do budowy nowej szkoły, każdy rejon szkolny otrzymać musi orze­czenie organizacyjne wydane przez drugą instancję władz szkolnych, na mocy którego dana miejscowość może przystąpić do zrealizowania swego planu. Podobne orzeczenie organiza­cyjne 7-mio kl. szkoły St. Miechów otrzymała w dniu 30 października 1928 r. Do szkoły tej przyłączone zostały miejscowości z gm. Tczyca: Charsznica wieś, Ludwinów wieś', Stacja Miechów, Szarkowiec kolonija, Witówka Tczycka kolonija i Mazurówka kolonija, z gminy Rzeżuśnia: Szarkówka wieś, Witówka Rzeżuska kolonija i Ciszówka kolonija, z gminy Wlko-Zagórze: Chodów folwark, Chodów Księży, Chodowiec wieś, Uniejów stary, kolonija, wieś.
    Przyłączone szkoły Chodów, Uniejów i Charsznica należą od czasu tego do Kierownictwa szkoły na Stacji i liczą się jako klasy exponowane, w których uczą p. Pawełkowa Kazimiera w Uniejowie,p. Pałczyński Aleksander w Chodowie, p. Janicowa Franciszka w Charsznicy".

St. Miechów, dn.8.XL1928

    „Na skutek przesłanego planu budowy szkoły na stacji do zatwierdzenia przez Kurator-jum M. W.R. i O.P3 Komitet Budowy otrzymał z Kuratorjum O.Sz.Kr.415 000 zł w for­mie zasiłku na rozpoczęcie budowy z wiosną 1929 r. Plan został wykonany przez architek­ta powiatowego p. Zarzyckiego, za który zapłacono 1 % ogólnego kosztorysu budowy szkoły.
Kosztorys wynosi 290 000 zł"

 St. Miechów, dn. 15.1.1929

    „Mimo ciężkiej zimy, ludność odnosząca się przychylnie do szkoły rozpoczęła wozić ma-terjał budowłany na plac budowy, a że niewielu było chętnych, to też zwózka ta szła dość wolno. W końcu z chwilą nadejścia wiosny przerwano zwożenie materjału z powodu złego stanu drogi polnej, prowadzącej do placu budowy. Resztę zgromadzonej cegły i niezabra-nego kamienia, ofiarowanego przez p. Malatyńskiego na rzecz budowy szkoły, odłożono do czasu po robotach wiosennych.
    W tym też czasie Komitet postanowił sprowadzany materjał przewozić wprost z pla­cu kolejowego, kolejką szosową, która ma być przeprowadzona szosą od placów kolejowych do placu budowy. Kolejka ta ma być wydzierżawiona od władz kolejowych, a to celem prędszego i łatwiejszego przewiezienia zamówionego materjału. Sprowadzenie materjału kolejką konną, według obliczenia Komitetu, wyniesie znacznie taniej".


St. Miechów, dn. 20.IV929

    „W miesiącu kwietniu i maju Kuratorium O.Sz. Krakowskiego udzieliło dwukrotnie na budowę szkoły po 10 000 zł, a oprócz tego zaproponowało pożyczkę w sumie 20 000 zł, która to została przyjęta przez Wydział Powiatowy w Miechowie, a nawet przez gminę Tczycę śle usposobioną do budowy szkoły na Stacji.
    Substydjami temi zapłacony został materjał budowlany t.j. cegła, którą sprowadza Ko-mitetze Strzemieszyc*firmy Garmulewicza".
                     
St. Miechów, dn. 21.Y1929

    „W dniu 2 czerwca Komitet Budowy Szkoły odbył posiedzenie przy udziale p. Inspektora szkol. Bursztyna ip. Starosty. Posiedzenie to miało na celu poruszenie sprawy budowy szkoły oraz omówienie programu pracy na przyszłość i sfinansowania rozpoczętej budowy. W mysi
uchwały dobudowy ma się przystąpić w czerwcu b.r."


St. Miechów, dn. 2.VI.1929

    „Przygotowania do budowy szkoły rozpoczęto w kwietniu 1929 r. Gromadzony materjał bu­dowlany w postaci cegły i wapna układano na placu budowlanym. W dniu 21 lipca tegoż roku poświęcono kamień węgielny, który umieszczony został w rogu budynku od strony południowo-zachodniej. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał ksiądz Wojtaszewski Eugeniusz pro­boszcz parafii Chodów przy obecności Komitetu Budowy Szkoły z p. Malatyńskim Antonim jako prezesem i Dendurą Fr. jako kier. szkoły na czele oraz przy udziale władz szkolnych, ad­ministracyjnych i zgromadzonego społeczeństwa. Z władz szkolnych obecny byłzast. insp. Szk. P. Miłłek Fr., zaś z władz administracyjnych Starosta miechowski i jego zastępca oraz wielu innych urzędników samorządowych. W tymże samym dniu odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego w Tczycy, gdzie również rozpoczęto budowę szkoły.
    Samą budowę szkoły na Stacji rozpoczęto dnia 23 łipca b.r. a prowadził ją majster mu­rarski, p. Zdechlik z Miechowa pod nadzorem architekta powiatowego p. Zarzyckiego".

St. Miechów, dn.l.IX.1929

    „Rozpoczęta w lipcu budowa szkoły dzięki ofiarnej pracy p. Malatyńskiego Anto­niego oraz jego zapobiegliwości i finansowaniu w wielu wypadkach, ukończona została na zewnątrz i pokryta przy końcu listopada tegoż roku. Po przedłożeniu Kuratorjum O.Sz.Kr. rachunków i sprawozdania z budowy, przyjechał w listopadzie obejrzeć wznie­siony fundament p. wizytator szk. powsz. D. Kulański z Krakowa oraz w pierwszych dniach grudnia p. Kurator D. Kupczyński z naczelnikiem wydziału szkolnictwa po­wsz. p. Trepką. Budynek szkolny swoją praktycznością i rozkładem zrobił na przybyłych imponujące wrażenie. Dlatego też po wizycie tej Komitet Budowy Szkoły otrzymał z Ku­ratorjum substydjum na zapłacenie długów, poczynionych w związku z budową, w sumie 25 000 zł. Po uregulowaniu zobowiązań i weksli wystawionych przez p. Malatyńskiego pozostało jeszcze 25 OOOzł.
    Ogólna suma wydatków dotychczasowych na budującą się szkołę z jej pokryciem wy-nosi 139 102 zl 36 gr ". 
 
St. Miechów, dn.25.I.1930

    „Dzięki staraniom p. Malatyńskiego Antoniego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydzieliło spośród terytońów trzech gmin nową gminę pod nazwą Chodów z siedzibą na Sta­cji Miechów, w skład której weszły miejscowości: Charsznica, Ludwinów, Stacja Miechów i Szarkowiec z Gminy Tczyca, Szarkówka, Witowice, Witówka Rzeżuska i Ciszówka z gmi­ny Rzeżuśnia, Chodów, Chodowiec z gminy Wlk -Zagórze oraz Falniow z Gminy Miechów -Jaksice. Wybory do Rady gminnej odbyć się mają 15 czerwca. Nowoutworzona gmina ma rozpocząć urzędowanie od 1 kwietnia 1931 roku".
Miechów, dn. 1O.VI.193O

    „Równocześnie na wydzielonej, nowej gminie rozpoczął swoje gospodarowanie szkołami samorząd szkolny, Dozór Szkolny. W skład Dozoru Szkolnego weszłi: p. Szumowski, kier. szkoły z Witowic, przedstawiciel nauczycielstwa z wyboru, p. Dendura Franciszek, kier. szk. na St. Miechów, przedstawiciel nauczycielstwa z nominacji R. Ped., proboszcz para­fii ckodowskiej, ks. Brodowski Edward z urzędu, p. Malatyński Antoni, właściciel fabry­ki wódek z nominacji R.Sz.Pow., p. Brodziński, kier. Spól Spoż. z ramienia Rady Gmin­nej, p. Raj Jan, syn Ludwika, gospodarz z Chodowa, jako przedstawiciel ogółu, wybrany na ogólnem zebraniu. Pierwsze posiedzenie Dozoru, na którem nastąpiło ukonstytuowanie się Prezydjum Dozoru, zwołał kier, szkoły, p. Dendura Franciszek. Prezesem Dozoru wybrano p. Małatyńskiego, sekretarzemp. Dendurę Franciszka".

Miechów; dn 10.IV. 1931

    „Rozpoczęta budowa nowej szkoły w r. 1929, została wyciągnięta z końcem łistopada pod dach i nakryta. W roku 1931 i 1932 nie robiono nic z braku funduszów. W roku 1933 za uzy­skane pieniądze z Gminy Chodów i ze składek dzieci szkolnych, przystąpił ,Komitet Szkolny' do wykończenia trzech sal i kancelarii szkolnej. W dniu 1 października b. r. poświęcono ukończone sale i oddano do użytku szkolnego. O godzinie 8.30 udała się dziatwa szkolna wraz z gro­nem nauczycielskim do kościoła w Chodowie na mszę św., a potem zgromadziła się przed no­wym budynkiem szkolnym. Po przemówieniu p. Lipińskiego Henryka jako przewodniczącego ,Komitetu Budowy Szkoły' ip. Dendurowej Michaliny jako kierownika szkoły, ks. proboszcz z Chodowa, Edward Brodowski poświęcił sak, a p. Lipiński oddał klucze p. Dendurowej. Po poświęceniu, dzieci szkolne pod kierownictwe tut. nauczyciela p. Pytlarza zaśpiewały kil­ka pieśni, a dziewczęta ubrane po krakowsku wykonały pod kierownictwem tut. nauczycielki p. Budzikówny bardzo efektowne pląsy i taniec góralski. W końcu p. Inspektor szkolny, p. Bursz­tyn przemówił do zebranych uczestników, dziękując władzom szkolnym za udzielenie subwencji i pożyczek na budowę, ,Komitetowi Budowy Szkoły', szczególnie p. A. Malatyńskientu za bar­dzo ochotną i wydatną pomoc przy tej budowie, Gminie Chodów, miejscowej ludności i dziatwie szkolnej za dobrowolne datki na budowę szkoły. Po odśpiewaniu Roty ,Nie rzucim ziemi skąd nasz md'zakończono tę uroczystość."

Miechów, dn. 2.X.1933

Stara szkoła drewniana ,przy ul. Kolejowej (zbudowana 1920r.)

 
 

© 2019 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys