Odwiedziło nas

Dziś242
W tym tygodniu1170
Od otwarcia strony721294

 
 
 
G.O.P.S.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  


    Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w budynku Urzędu Gminy na ulicy Kolejowej nr 20 , pok nr 26 –25.Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7,30 do 15,30.Telefon do ośrodka 041-3836-003 lub 041-3836-162  wewnętrzny 26-25

W skład ośrodka  wchodzi:

Kierownik: mgr Małgorzata Grzebień
Pracownicy socjalni:  Maria Raj i Elżbieta Odoj
Pracownicy ds.świadczeń rodzinnych: mgr Regina Zdechlik i mgr Magdalena Zegarek
Opiekunki domowe: Elżbieta Bańbuła, Ewa Korfel, Regina Kozłowska, Aldona Piasecka.

    Ośrodek powstał na podstawie Uchwały Rady Narodowej w Charsznicy z dnia 30 marca  1990r
-Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.                                                           
-Realizuje  ustawę  o dodatkach mieszkaniowych.                                       
-Ośrodek realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych  i zaliczce alimentacyjnej.
    W GOPS są utworzone  stanowiska pracy dla dwóch pracowników socjalnych, Jest utworzona komórka ds.świadczeń rodzinnych ,w której zatrudnionych jest dwóch pracowników , usługi opiekuńcze w ośrodku dla osób starych i samotnych świadczą  cztery opiekunki domowe. Obsługę kadrową, prawną i księgową ośrodka wykonuje Urząd Gminy Charsznica.Pracownicy ośrodka wykonują swoją pracę zgodnie z obowiązującymi ich zakresami czynności.

Terenem pracy ośrodka jest 18  sołectw o liczbie ludności:
1.Miechów Charsznica
1 764
2.Charsznica 394
3.Chodów 333
4.Chodowiec 77
5.Ciszowice 229
6.Dąbrowiec    
 169
7.Jelcza       
 574
8.Marcinkowice
 229
9.Podlesice        
 459
10.Pogwizdów     
 247
11.Szarkówka        
 256
12.Swojczany       
 890
13.Tczyca                
 869
14.Uniejów Kolonia    
 295
15.Uniejów Parcela     
 114
16.Uniejów Rędziny   
 415
17.Wierzbie            
 220
18.Witowice            
 456

 
Razem  stan  ludności naszej gminy na  dzień 31 grudzień 2004 wynosi  7990   

    Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie  trudnych sytuacji życiowych. Pomoc społeczna  polega w szczególności na:
-przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych  ustawą świadczeń,
-pracy socjalnej
-prowadzeniu i rozwoju niezbędnej  infrastruktury socjalnej
-analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
-realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
-rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach  zidentyfikowanych potrzeb  
    Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współpracy i współdziałania z pracownikami socjalnymi w celu poprawy swojej sytuacji życiowej.Ośrodek pomocy współpracuje  z organizacjami społecznymi i pozarządowymi ,Kościołem  katolickim ,z osobami fizycznymi i prawnymi.
Kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej to: ubóstwo,sieroctwo,bezdomność,bezrobocie,niepełnosprawność,długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia  młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia  po zwolnieniu  z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska ekologiczna lub żywiołowa.

    Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje  osobom i rodzinom , których dochód nie przekracza kryterium dochodowego –przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z ww.okoliczności .
Kryterium to stanowią kwoty:
461,00zł  dla osoby samotnie gospodarującej
316,00zł dla  każdej osoby w rodzinie
dla osób  posiadających gospodarstwo rolne –dochód jest przyjmowany : z jednego hektara przeliczeniowego 194,00zł.
    Chcąc zgłosić wniosek o pomoc społeczną lub uzyskać szczegółowe informację należy  skontaktować się z pracownikiem socjalnym.Świadczenia rodzinne dla mieszkańców Gminy Charsznica realizuje  również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej  się nie przekracza 504,00zł,a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo stałym stopniu niepełnosprawności dochód nie może przekroczyć kwoty 583,00zł
    Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ds.świadczeń rodzinnych. Druki /wnioski/ na świadczenia rodzinne  do uzupełnienia wydają  pracownicy w/w komórki ds.świadczeń.
Prawo do świadczeń rodzinnych  ustala się począwszy od dnia ,w którym wpłynął wniosek  z prawidłowo  wypełnionymi dokumentami. Nie wypłaca się świadczeń za okresy wsteczne.
W komórce ds.świadczeń rodzinnych realizowana jest ustawa z 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu  wobec dłużników  alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
Ustawa wprowadza zasady i mechanizmy ,których celem jest usprawnienie egzekucji świadczeń  alimentacyjnych.Dochód netto na osobę w rodzinie  ubiegającej się o zaliczkę alimentacyjną nie może przekroczyć 583,00zł.
Druki do w/w świadczenia są u pracowników w gops .pok.27.
 
 

© 2020 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys