Odwiedziło nas

Dziś142
W tym tygodniu142
Od otwarcia strony657206

 
 
 
Parafia Charsznica

 
 
Kościół w M.Charsznicy


HISTORIA I WSTĘP DO KRONIKI PARAFII W CHARSZNICY

    Autorem historii i wstępu do kroniki parafii jest Ks. Józef Pluta. Byl on jednym z tych, którzy doświadczyli szczodrości i szlachetności Antoniego Malatyńskiego. Zapis rozpoczyna zarys historii osady.

    „Na początku XIX wieku, było tu tylko pole. Wieś o nazwie Charsznica była położona dwa kilometry na zachód, była dużą wsią położoną w błotnistej wówczas kotlinie. Z czasem gospodarstwa wsi, szczególnie na skutek komasacji5, zostały przeniesione na pola okolicz­ne. Ziemia ta, gdzie mieści się osiedle Charsznica, należała do dworu, który był własnością dziedzica A. Bojarskiego..."
    „W pierwszych latach swego istnienia stacja leżała wśród gołych pól obok pól folwarku Chodów i folwarku Ciszówka."

    O powstaniu obecnej Charsznicy zdecydowała kolej żelazna.
    „Oprócz kolei tzw. wiedeńskiej została przeprowadzona przez połskie ziemie druga li­nia, którą nazywano demblińską. Prowadziła bowiem przez Demblin, Radom, Kielce, Tu­nel, Miechów, Charsznicę, Wolbrom do Zagłębia Dąbrowskiego. Przeszła ona zygzakiem po polach p. Bojarskiego, dziedzica charsznickiego.
    Począwszy od Uniejowa kolej była wyprowadzona na pola charsznickie i idąc po grani­cy robiła łuk i kierowała się w stronę Wolbromia. W punkcie najbliższym Miechowa, mia­steczka powiatowego, zlokalizowano stację, która wtedy nosiła nazwę „Miechów - Charsz­nica", a dopiero, gdy wr.l 935 powstała kołej Tunel - Kraków i Miechów otrzymała swoją nazwę stacji — „Charsznica".
    Niezwykle dynamicznie rozwijała się osada. Powstawały zakłady przemysłowe i handlowe, składy narzędzi rolniczych i węgla. Magazyny zbożowe i rampy do przeładunku żywca, gromadzone do transportu do Zagłębia Dąbrowskiego. No i oczywiście domy mieszkalne.
    „Parafii w Chodowie nie było. Kościół w Chodowie, pochodzący z XVwieku był zamknięty. Mieszkańcy Charsznicy byli parafianami Tczycy". W kronice zacytowano wiele próśb mieszkańców Chodowa i Charsznicy kierowanych do władz kościelnych o wznowienie nabożeństw w Kościele chodowskim. Starania te zostały uwieńczone pozytywnym rezultatem w pierwszych latach XX stulecia.
    W początkach XX wieku, w latach 1908 - 1911, powstała duża fabryka wyro­bów alkoholowych Antoniego Malatyńskiego i Stanisława Zagrodzkiego. Pochodzili z Kujaw. Założyli gorzelnię, która z czasem została przekształcona w destylarnię su­rówki alkoholowej. „Fabryki wódek pozostawały pod kontrolą monopolu państwowego" - co jest równoznaczne z tym, iż właściciel fabryki nie prowadził sprzedaży.
   
    Postać Antoniego Malatyńskiego Ks. Józef Pluta charakteryzuje w następujący sposób: „Był to mężczyzna urodzony około 1880 roku, więcej niż średniego wzrostu. Typ męskiej urody. Nosił wąsy. Zjednywał sobie ludzi swoim osobistym urokiem".
    Natomiast Jego fachowość określa:
„Bardzo pracowity i zdolny jako przemysłowiec. Był też najbardziej zasadnym i utalen­towanym organizatorem fabryki".
    Jego wpływ na rozwój Charsznicy:
    „(...) był on przez długie lata jakby duchowym przywódcą społeczeństwa w Charszni­cy. On zorganizował pierwsze nabożeństwa w Charsznicy, stał się natchnieniem do powsta­nia parafii w Charsznicy".
     „Tak dużo poświęciłem uwagi rodzinie Malatyńskich, gdyż ona wpłynęła w dużej mie­rze na rozwój Charsznicy. A. Maiatyński był czynny w życiu społecznym i parafialnym. Należał do Komitetu Budowy Kościoła, do Komitetu Budowy Szkoły, przyczynił się do utworzenia gminy w Chodowie z siedzibą w Charsznicy"
.

    Przybywało ludności. Wkrótce po I wojnie światowej powstała myśl aby wybudować nowy kościół.
    „Powstał Komitet budowy Kościoła złożony z przedstawicieli zarówno Chodowa jak i Charssnicy pod przewodnictwem proboszcza, Ks. Eugeniusza Wojtaszewskiego. Do Ko­mitetu należał Antoni Malatyński".
    Proboszcz Chodowa, Edward Brodowski, przygotowywał się do rozpoczęcia ro­bót na wiosnę 1931 roku„...jako miejsce jego budowy lokalizacji upatrywano miejsce przy szosie na gruncie parafialnym".
    Tymczasem:
    „W wigilię Bożego Narodzenia pożar niszczy kompletnie stary zabytkowy kościół. Pra­wie natychmiast, bo już nabożeństwa w Boże Narodzenie są przeniesione do świetlicy (nie istniejącej obecnie) kolejowej w Charsznicy".
    Okoliczności sprawiły, że rozpoczęto budowę kościoła nie w Charsznicy, jak planowano, lecz w Chodowie. „Z komitetu budowy wystąpili niektórzy przedstawiciele Charsznicy. Wystąpił również A. Malatyński". Wspierał jednak w dalszym ciągu budowę kościoła w Chodo-wie, co poświadczają dalsze zapisy.
    Niemniej jednak nie pozostał obojętny i wyszedł naprzeciw potrzebom mieszkańców coraz ludniej-szej Charsznicy:
 „A. Malatyński ulegając prośbom wielu Charsz-niczan, przekazał stary magazyn, który był wtedy jego własnością, na kaplicę. Kaplica wyglądała bar­dzo schludnie. Urządzono w niej ołtarz. Zakupiono w Częstochowie duży obraz M.B. Częstochowskiej. Zbierano się na nabożeństwa majowe i październikowe. Marzono, że do kaplicy będzie przyjeżdżał ksiądz i będą odprawiane nabożeństwa".

    W kronice odnotowano:
    - protokół następującej treści:
    „10 maja 1937 roku poświęcono ufundowaną na stacji Charsznica kaplicę w bu-iynku będącym obecnie własnością Antoniego Malatyńskiego. Kaplicę poświęcił Ks. Dziekan Muchowski".
    - oświadczenie Antoniego Malatyńskiego:

    Oświadczenie
    Niniejszym oświadczam, że równocześnie z poświęceniem kaplicy oddam lieruchomość, na której znajduje się budynek przeznaczony na kaplicę na własność para­li Chodów z odpowiednim aktem notarialnym.
   
    - odpis umowy, która określała warunki korzystania z kaplicy:
    „21 marca 1938 roku została zawarta umowa między Kurią Diecezjalną Kielecką z jednej strony a p. A. Malatyńskim, A. Ludwikiem Malatyńskim (sy-lem A. Malatyńskiego) oraz mieszkańcami osiedla Charsznica z drugiej strony, iotycząca używalności kaplicy w Charsznicy przynależnej do Kościoła Rzym. - Kat. Parafii Chodów powiat Miechów..."
    21 lipca 1938 roku zostai zawarty akt darowizny. Działkę oraz znajdujące się na niej nieruchomości \. Malatyński przekazał Parafii Rzymskokatolickiej n Chodowie.
    „Po aktach prawnych określających własność ka-ilicy i działki gruntu, na którym znajduje się ka-ylica, po akcie religijnym poświęcenia kaplicy przez Ks. Widłaka, dziekana miechowskiego, następuje akt zościelny nadania kaplicy przymiotu sakralnego, przez Ks. Bp. Czesława Kaczmarka".

    Kaplica służyła parafianom do roku 1939, po-:em do chwili wybudowania w latach 80-tych nowe­go kościoła
    Po wojnie następują duże zmiany. Fabryka Antoniego Malatyńskiego została upaństwowiona. Pomieszczenia zostały przeznaczone na punkt odbioru tytoniu z całej okolicy, Urządzenia do produkcji zostały wywiezione do Bielska - Białej.
    „Malatyńscy z czasem usunięci z mieszkania jakie posiadali w fabryce, zamiesz­kali w małym domku, mówiło się: w ogródku, kupionym niegdyś od Bojarskiego. Naj­pierw Antoni Malatyński, a następnie jego żona przenieśli się do wieczności. Spoczęli na cmentarzu w Ckodowie".

    W latach 1982-1986, Ks. Dziekan Ludwik Michalik wybudował Kościół p.w. M.B. Różańcowej, realizując tym samym myśl Antoniego Malatyńskiego i pragnienia mieszkańców Charsznicy. Obecny kościół w połowie mieści się na działce podarowa­nej przez A. Malatyńskiego.
    W dowód wdzięczności, z inicjatywy parafian Charsznicy i księdza proboszcza Dziekana Ludwika Michalika, w 1988 roku prochy Antoniego Malatyńskiego, jego małżonki - Jadwigi i syna zostały przeniesione i uroczyście pochowane w krypcie kościelnej.
 
Do parafii należą: Charsznica ulice: Żarnowiecka, Górna, Szkolna, Miechowska, Kolejowa, Cicha, Szarkowiec, Charsznica Wieś 1, Ciszowice 1, Szarkówka 2, Uniejów Kolonia 1, Witowice (część) 2, Mickiewicza, Polna.

Odpust parafialny: MB Różańcowej - pierwsza niedziela października

Msze święte: niedziele: 8.00, 10.30, 16.00

dni powszednie: 7.00 (maj, czerwiec, październik - 18.00 lub 17.00)

Księża pochodzący z parafii:

  • ks. Józef Pluta - 1933 (Kielce),
  • ks. Wincenty Banach - 1938 (Kielce),
  • ks. Józef Kruszec - 1958 (Częstochowa),
  • ks. Bogdan Adamus - 1991 (Kielce).

Księża pochowani na miejscowym cmentarzu:

  • ks. Wincenty Banach - 1983.


PlebaniaKaplica na cmentarzu pw. Miłosierdzia Bożego, wybud. w 1998 r

.
 
 

© 2020 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys