Odwiedziło nas

Dziś132
W tym tygodniu132
Od otwarcia strony657196

 
 
 
Parafia Szreniawa
                          
 
Kościół w Szreniawie
 
 
Dom Parafialny
 

Dzwony przykościelne

DZIEJE PARAFII SZRENIAWA

    Wieś Szreniawa tezy w ziemi krakowskiej miedzy miastami Miechowem i Wolbromem. Jest założoną przez Szreniawitów. Prawdopodobnie około 1300 r. Szreniawici wznieśli tu kościół dre­wniany pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marji Panny. W 1304 r. znajduje się przy boku Jana biskupa krakowakiego Mi­kołaj, kapelan de Sreynawa '). W 1326 r, Slreottawa leży w de­kanacie Prandocióskim ma plebana Świętosława !). W 1320 r. Marcin dziedzic Szreniawy część swą sprzedaje za 114 grzywien Soytkowi synowi Dzierzka s). Parafję tutejszą wymienia akt ere-kcyi parafii w Chodowie 1381 r.'). W połowie XV wieku znajduje sie we Sz. (SeressyuiaJ kościół drewniany, parafialny pod wezwa­niem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Właścioielami wsi są: Mikołaj Pieniążek z Witowic h. Jelita, Jan   i   Mikołaj Trzebieńscy herbu Szreniawa i Jan Pieniążek z Iwanowie herbu Odrowąż. Do parafii należą, Trzebtennice Trzebieńskich, Sulisławice Marcina Suli-sławskiego herbu Szreaiawa, Przybysławice Jana Pieniążka, Mostek bpa krakowskiego, Lgota Próbka Szreniawity, Topola Mikołaja Pieniążka, Szarkówka tegoż pana, Gotprzydowice i Witowice Stani­sława Pieniążka \vi części do klasztoru miechowskiego), Maków do Mikołaja Pieaiążka, Adamowice do Stanisława Adamowskiego herbu Szreniawa, Wola Wierzchowicka do Mszczuga herbu Lis, Dombrów ka do Chylińskiego, Podlesice do Maić. Sulisławskiego, Zbichów do Trzebieuskich łJ.
W 1544 r. za X. Woje. Brzezińskiego Felix Pękowski zbu­dował nowy kośció! w ezgśei murowany, w o/.ęśei drewniany na miejsce starego
W 1727 r. zbudowany byt w Sz. nowy kościół drewniany 2) z drzewa sosnowego rznigtego, częścią ciosanego na przyciesiach dębowych, z podsiebitką. Na kościele stała drewniana wieża, w 1881 r, zbudowano nową wieże, i kościół pokryto blachą cynkową. Kościół był długi 30 łok., 15 szeroki i tyleż wysoki. Był mocno zbudowany i dobrze zachowany, tylko nie wystarczał na liczny parafię. Prowadziły do niego dwa wejścia przez kruchty od zach. i południa. Okien było 6. Pod kościołem były groby Morsztynów dawnych dziedziców Szreniawy. Ołtarzów 4: wielki z obrazem Na­rodzenia Najświętszej Marji Panny w sukience posrebrzanej. Na zasuwie był obraz Matki Boskiej. Po bokach 4 obrazki dobrego pędzla: św. Władysław, św. Józef, aw. Jan Kanty i św. Augustyn-Po prawej stronie stał ołtarz św. Anny, po lewej św. Józefa i uie-co dalej, blisko ambony ołtarz Pana Jezusa Ukrzyżowanego, a na zasuwie św. Antoniego.
    Nowy kościół:
Ks. Wincenty Biochoński, prób. miejscowy przygotował plany pod nowy kościół, które sporządził p. Szpakowski, budowniczy kie­lecki. W 1903 r. założono fundamenty, parafjanie obowiązali sio płacić rubla z morgi. W 1904—5 r. roboty przerwano, zbieraja/i składki. W 1906 r ponowiono budowę i doprowadzono ja, do Vi łokci. W 1907 r. nowy proboszcz ka. L. Tomasik prowadził dalej budowę, roboty murarskie oddal Janowi Grimm /. Kielc, pod któro. go kierunkiem pracowali murarze miejscowi. Poświęcenia nowo) świątyni dokonał X   Józef liwiatkowski,   dziekan miechowski w clii.
12 września 1909 r. w 1-ą niedzielę po uroczystości Najświętsze' Maryi Panny. Pierwszą sumę. celebrował w nowej świątyni ks* Mieczysław Froelich z Pogoni pod Sosnowcem, pierwsze kazanif wypowiedział ks. Franciszek (Jola z Niwki.
Nowy kościół jest zbudowany w stylu gotyckim w kształcit łacińskiego krzyża; pokryty etornitem. Front zdobi wyniosła wieżyca.
Kościół jest wysoki i piękny. Sześć filarów podtrzymuje głó wne sklepienie. Nawa poprzeczna jest jednej z główną, wysokości boczne są o połowę niższe. Filary zdobią półkolumny i pilastry, nf kapitelach których spoczywają, wsporniki ostrołukowych sklepień W 1913 r. gdym zwiedzał Sz., kościół wewnątrz tynkowano, we wnątrz stttły rusztowania, były pustki.
Z rzeczy przeniesionych ze starego kościoła  do nowego zasłu. Kują na uwagę:
1.    Obraz N. M. P. na drzewie malowany.
2.    Figura drewniana N. M. P. używana do feretnmu, sięgająca XV wieka.
3.    Dzwon mający napis:
„GKegorii j- de -f Xansz + memoriale + plebani+ hujus + ecoleaie -f-  1 + f» -f 9 + 8" (1494). Na drugim dzwonie napisów niema.
4.     Płyta, pokrywająca wejście do grobowców z napisem:

DOM. Fati atrox crudelis
Floren ezimiae virginis yitae splendore privavit
Et reliąuias subduxit in umbram sepulchri
Unius parentum  delicium Mariannam
Magnifici Domini Alexandri a Stoki Stocki Burgrabii   Craeoriensis
Dilectam flliam Quam bis septem peracta annos viyere incipiens
Tu mortis rigorem declinavit Et immaturalis etiam in maturum obitum
YirtutibuB
Hoc sub lapide solą ąuiescit Obiit anao salutis 1674
Men. deo. 16.

Kaplicę oa cmentarzu, murowaną,    postawił p. Linowski, win śeioiel Szreniawy

    Plebani:
W 1326 r. Swiętosław.
W 1544 r. Wojciech Brzeziński.
W 1606 r. Szymon Stolecki z Żarnowca, wik. miechowita.
W 1815 r. Marcin Servatius de Andrzejów wikary śreu.
W 1619 r. Jan Truszkowicz komendarz.
W 1621 r. Jakób Rappanides komendarz.    (Z m. metryk).
Do 1672 r. Kazimierz Czarnooki, Marcin Trzehiński. Jan Dy-oniay Kap.
A 1692juliua: Hoc menae istius aani introductus R. Grego-ritts Andreas Rypiński ad suam sponsam nempe eeolesiam Szrenią-vensem (dec. Skalensis). X. U. byt dziekanem Skalskim. W para. iii stale pracował wikarjusz.
R. 1735 Mateusz de Błędów Błędowski.
R. 1737 Jakób Michał de Malusza Malaski.
R. 1746 dn. 8 lipca um Józef Badeni, Dr. S. T., poch. poił ołt. św. Józefa. „Noscas benigne lector Adm Andum Josephum Badyni hujus loci per annos quinque Rectorem poat espletoa iii Tinea Domini labores anno Domini 1746 die 8 mensis Julii dicin elayiase extremum cujus corpus ad aitare s. Josephi hae in ecclofiia Szreniavienai per ipsuni construetum est tumulatum Et similitur se para mori".   (Z metryk).
Następca jego zanotował co następuje:
„A. D. 1746 dto 13 Julii Ego Jacobus Josephus Angrocki Plill, Dr. iotroductus sum ad benencium Sreniayien. Umarł 20 paździer­nika 1778 r., pochowano go przy wielkich drzwiach. Za jego raiy dów w dn. 1 października 1754 r. odbyła się w S. kongregacja dekanalna. Karol Lochmao, scholastyk skarbm. prepozyt w Sław. kowie, curatus iD Szreniawa.
W 1796 r. Antoni Wannich, Dr. S. T. Po nim XX: Zagar« dowieź, Kobyłecki, Niziński, Waw. Litychowski 1829 f 19 marcu 1834 r., Walenty Markowski od 1034 do 1875 r. Przeszedł im prób. do Kidowa, założył ogród przy plebanii; krótko ks. Rzeiniii gki, ks. Wincenty BiechoAski (1875 — 1907 ), który przeniósł «lq do Kielc.   Od 1907 r. ks. Lucjau   Tomasik,   K. S. T.   W 1911 r, utrzymał probostwo Żarki. I. Bolesław Słapczyński, który kościół wykańcza.
Właściciele majątków w parafii Szreniawskiej: Szreniawg po Linowskich nabył Kazimierz Zdanowski, który wieś te, rozparcelo­wał, zaś 65 morgów wraz ze dworem i ogrodem nabył ks. Win­centy Biechoński, m. prób. i sprzedał tę. posesję za 34,000 ra. Bi-iliichowi i Sosnówce.
Preyiysłmoioe należą do p. M. Kozłowskiej, wdowy po Ste­fanie,
Trzebienice i folwark Zbychów—do pp. Radziejowskich.
Sulisławice w 1714 r. należały do Krzysztofa i Alexaodry Tomickich. miecznikoatwa sieradzkich.W Towarzystwie opieki nad zabytkami w Warszawie znajdu­je ai

 
 

© 2020 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys