Odwiedziło nas

Dziś20
W tym tygodniu1040
Od otwarcia strony714513

 
 
 
Produkt Regionalny

 

W dniu 28 listopada 2006 roku na Listę Produktów Tradycyjnych została wpisana w kategorii orzechy, nasiona, warzywa i owoce ( przetworzone i nie )

Charsznicka kapusta kwaszona


Charakterystyka produktu regionalnego ;

  • Wygląd  ( zewnętrzny i na przekroju )
Kapusta  kwaszona ma postać podłużnych nitek powstałych na skutek krojenia      (szatkowania) główek kapusty na skrawki o grubości ok. 0,8 mm ; nieodłącznym elementem  kapusty  kwaszonej  jest  kwas kapuściany w kolorze  zbliżonym do kremowo - żółtego , w którym kapusta jest zanurzona
  • Kształt  ( zewnętrzny i na przekroju )
Skrawki przypominają nitki o nieregularnych kształtach .
  • Wielkość
Przekrój skrawków - ok. 0,8 mm , długość skrawków - do ok. 30 cm.
  • Barwa ( zewnętrzna i na przekroju )
Kapusta kwaszona ma barwę kremowo - żółtym ; przejrzysty .
  • Konsystencja ,  ,, wrażenie w dotyku  "
Kapusta jest chrupiąca i jędrna
  • Smak i zapach
Smak lekko kwaśny , podobnie i zapach .

Tradycja , pochodzenie oraz historia produktu rolnego , środka spożywczego lub napoju spirytusowego .

Kapusta kwaszona produkowana jest na terenie całej gminy w  18 wioskach :
Charsznica , Chodów , Chodowiec , Ciszowice , Dąbrowiec , Jelcza, Marcinkowice, Miechów-Charsznica ,Podlesice ,Pogwizdów , Swojczany , Szarkówka , Tczyca ,Uniejów Kolonia , Uniejów Parcela ,Uniejów Rędziny ,Wierzbie , Witowice na powierzchni od 2000  do 2500 ha.
        Surowcem wykorzystywanym do produkcji charsznickiej kapusty kwaszonej jest kapusta biała głowiasta wyhodowana w gospodarstwach miejscowych rolników ,u których jest również kwaszona .
        Przygotowanie surowca do kwaszenia kapusty , czyli uprawa kapusty białej głowiastej , nie zmieniło się od lat , począwszy od przygotowania rozsady , jej pielęgnacji , a skończywszy na technologii ręcznego zbioru . W latach siedemdziesiątych rozsadę kapusty rolnicy hodowali we własnych gospodarstwach , a jej zbiór przebiegał ręcznie . Charsznicka kapusta kwaszona docierała nie tylko sąsiednich województw , ale również poza granice kraju . Międzynarodową sławę  zdobyła w Czechosłowacji , Związku Radzieckim , NRD i innych krajach . Zdobyte w latach siedemdziesiątych dwa złote medale na światowej wystawie w Londynie za kapustę kwaszoną również dowodzą sławy , jaką cieszyła się w  ówczesnych latach , czego potwierdzeniem jest wycinek z artykułu Stanisława Durleja pt. Pomieszane plany gminne z 1977 r zamieszczonego w Wieściach Nr 48 ( 1092 ) , 27 listopada 1977 r. i dotyczącego wspomnianej wystawy w Londynie .
        Proces kwaszenia nie zmienił się od pokoleń , tradycja i doświadczenia  przekazywane z ojca na syna gwarantują wspaniałą jakość . Wykorzystywana w procesie kwaszenia sól stanowi jedyny dodatek , przez co proces  fermentacji zachodzi w sposób samoczynny i naturalny bez wykorzystania sztucznych ulepszaczy czy konserwantów.
W Informatorze Turystycznym Powiatu Miechowskiego wydanym w 1972 r  na str. 17 ,
Oprócz informacji dotyczących różnych zakładów przemysłowych , zamieszczona jest także wzmianka o kwaszeniu kapusty .
Brunon Rajca w swej książce Niedaleko od Miechowa ( str. 42 ) opowiada : Charsznica jest wsią . Nie spotkasz nigdzie   w kraju lepszych specjalistów od kwaszenia kapusty , którzy próbują - przez Spółdzielnię Ogrodniczą - zdobywać ponoć zagraniczne rynki .
        Województwo małopolskie  w dużym stopniu zachowało tradycyjny charakter.
Wiele produktów do dziś wytwarzanych jest tutaj według dawnych receptur i przepisów . Nasza żywność jest smaczna i zdrowa . Wiele potraw ma szansę stać się produktem regionalnym czy lokalnym . Połączenie tradycji z walorami czystego środowiska stanowi mocną podstawę rozwoju produktu regionalnego jakim jest  kapusta kwaszona.
        Chcemy czynnie uczestniczyć  w promocji naszego produktu regionalnego , dlatego zapraszamy jego producentów do współpracy . Czekamy na informacje - piszcie  ( Państwo ) o sobie i swoim produkcie , zgłaszajcie oferty handlowe , a zostaną one zamieszczone w naszym serwisie .
        Dołączamy również druk , który musicie Państwo wypełnić , byście mogli skorzystać z przywileju umieszczenia na opakowaniu nazwy
,, produkt regionalny "


CERTYFIKAT

 
 
 Regulamin
używania Etykiety Małopolskich Produktów Tradycyjnych

W celu ustalenia zasad prawidłowego używania Etykiety Małopolskich Produktów Tradycyjnych, zwanej dalej .Etykietą" i mając na uwadze, że jej używanie nie będzie sprzeczne z interesem publicznym oraz nie będzie wprowadzało odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości i właściwości, ustala się co następuje:
§ 1. Postanowienia ogólne

1.Wszelkie   prawa   własności   intelektualnej   (z   wyłączeniem   praw   autorskich   osobistych) do  Etykiety  przysługują Małopolskiej  Agencji  Rozwoju  Regionalnego  S.A.  (zwanej  dalej MARR S.A.) z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11.
2.Wzór Etykiety oraz opis sposobu jego umieszczania na produktach i  ich opakowaniach zawiera Książka znaku Etykiety (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
3.Wszystkie, z wyjątkiem nazwy producenta oraz nazwy produktu, wymagane zapisami prawa (w tym Ustawą z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych -t.j. z 2005 Dz. U. Nr 187, poz. 1577 z póżn. zm.) informacje jakie muszą być umieszczane na    produktach    spożywczych    wprowadzanych    do    obrotu,    mogą   być    umieszczane na kontretykiecie, której wzór zawiera Książka znaku Etykiety.

§ 2. Prawo do używania Etykiety

1.Prawo używania Etykiety może zostać przyznane: osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej, których siedziba przedsiębiorstwa, zakład produkcyjny lub gospodarstwo rolne znajduje się na obszarze województwa małopolskiego, które:
a) zajmują   się   na   terenie   województwa   małopolskiego   wytwarzaniem   produktów tradycyjnych (zwanych dalej Towarami) zarejestrowanych na Liście Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
i
b) złożą Wniosek, którego treść przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2.Etykieta jest przeznaczona na znakowanie tylko i wyłącznie Towarów, o których mowa w ust. 1 lit. a.
3.Podmioty, którym przyznano prawo używania Etykiety zobowiązują się do:
a) używania Etykiety do znakowania Towarów,
b) produkowania wysokiej jakości Towarów zgodnie z określoną w specyfikacji produkcji
produktu tradycyjnego recepturą.
§ 3. Zasady i tryb udzielenia prawa do używania Etykiety

1.Prawo do używania Etykiety MARR S.A. udziela nieodpłatnie podmiotom spełniającym warunki określone w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Udzielenie prawa następuje w drodze uchwały Zarządu MARR S.A.
2.Prawo do używania Etykiety udzielane jest na wniosek, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3.MARR S.A. informuje uprawnionego o udzieleniu prawa do używania Etykiety poprzez wydanie stosownego Certyfikatu, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
§ 4. Czas trwania prawa do używania Etykiety

1.Prawo do używania Etykiety jest udzielane na czas nieograniczony.
2.MARR S.A. może odebrać prawo do używania Etykiety w przypadku:
a) skreślenia danego produktu tradycyjnego z Listy Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
b) naruszenia przez uprawnionego postanowień niniejszego Regulaminu, w tym używania Etykiety w zakresie przekraczającym zakres udzielonego prawa;
c) obniżenia jakości produktu tradycyjnego, na który udzielono prawo do używania Etykiety;
d) zaprzestania używania Etykiety przez ciągły okres 6 (sześciu) miesięcy kalendarzowych, chyba że istnieją ważne przyczyny nieużywania;
e) ponownego lub kolejnego stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli, o której mowa w § 5 ust. 1 poniżej;
f)  uzyskania  wiarygodnej   informacji,   że  dalsze   używanie   Etykiety  przez  uprawnionego szkodziłoby dobremu imieniu lub renomie MARR S.A.;
3. Odebranie   prawa  do  używania  Etykiety  wykonuje   się   poprzez  złożenie  odpowiedniego pisemnego oświadczenia.
4. MARR S.A.  ma prawo zażądać od  uprawnionego do  używania  Etykiety  przedstawienia, w terminie 14 (czternastu) dni, pisemnego wyjaśnienia przyczyn zaistniałych okoliczności uzasadniających odebranie prawa do używania Etykiety oraz sposobu ich bezzwłocznego usunięcia.
5.W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ust. 4 lub w przypadku, gdy wyjaśnienia   uprawnionego   okażą   się   niewystarczające   lub   budzić   będą   uzasadnione wątpliwości, MARR S.A. może złożyć oświadczenie o odebraniu prawa do używania Etykiety.
6.MARR S.A.  może  ponownie udzielić prawa do  używania  Etykiety  w przypadku  ustania okoliczności, które skutkowały jego odebraniem. Ponowne udzielenie prawa do używania Etykiety dokonuje się na wniosek uprawnionego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Postanowienie § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
7.Każdy z Producentów może w dowolnym czasie zrezygnować ze stosowania Etykiety, co jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich praw i zwolnieniem z wszelkich obowiązków wynikających   z  niniejszego  Regulaminu.   Rezygnacja  ze  stosowania   Etykiety  następuje w formie pisemnej.

§ 5. Zasady kontroli używania Etykiety

W celu sprawdzenia wymogów jakościowych Towarów Producenci co najmniej raz na rok mogą zostać poddani, na wniosek MARR S.A. kontroli przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Koszty kontroli ponosi producent Towarów.
W wyniku przeprowadzonej kontroli przewidzianej w ust. 1 zostanie sporządzony protokół zawierający zalecenia pokontrolne i terminy ich realizacji. Realizacja zaleceń pokontrolnych będzie sprawdzana w trakcie następnej kontroli w uzgodnionym terminie.
Każdy  z  Producentów  będzie  sporządzać  roczne  zestawienie  reklamacji  jakościowych Towarów   oznaczonych   Etykietą,   zawierające   adnotacje   o   sposobie   ich   załatwienia i przekazuje MARR S.A. w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia,
w każdym czasie doraźnej kontroli dotyczącej przestrzegania zasad używania Etykiety.
W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  w używaniu  Etykiety  MARR  S.A.  zleci  ich usunięcie w określonym terminie.
W   przypadku   ponownego   stwierdzenia   nieprawidłowości,   MARR   S.A.   zastrzega   sobie możliwość odebrania prawa do używania Etykiety - zapisy § 4 ust. 3 i ust. 6 stosuje się odpowiednio.
§ 6. Postanowienia końcowe

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszego Regulaminu ze strony MARR S.A. jest Departament Doradztwa i Programów Pomocowych MARR S.A., do którego należy w szczególności wnosić wszelką korespondencję związaną z prawemdo używania Etykiety. Zmiany  Regulaminu  dopuszczalne  są tylko  na  piśmie,  w formie  aneksu,   pod  rygorem nieważności.Niniejszy Regulamin został uchwalony w dniu ..............2007 roku przez Zarząd MARR S.A. i obowiązuje od dnia..................2007 roku.

FOTOGRAFIE  ZWIĄZANE Z  KAPUSTĄ   -   KRÓLOWĄ  WARZYW

 

Coroczne uroczystości z wyborem króla i krórowej kapusty

 
 
Scena  imprez jakim są ,, CHARSZNICKIE DNI KAPUSTY " odbywających się na stadione
sportowym ,,SPARTAK " w miejscowości Miechów- Charsznica ul. Sportowa
 na , którą SERDECZNIE  ZAPRASZAMY w każdą drugą niedzielę września każdego roku
 
 
 
Namiot foliowy w którym przygotowywana jest rozsada 

 

Pole kapuściane przed jego zbiorem
 
 

 

Książka z  366 potrawami z kapusty dla każdego , którą bardzo polecamy

 

Zestaw kwaszonej jak i surowej kapusty wraz z wydanymi książkami

 

Udział królów w promocji  produktu , kapusty odbywającego się pod nazwą
,,SMAK MAŁOPOLSKI " w Krakowie -2005 r.

 
 
Dożynki Powiatowe

 
 
Ocena naszeo produktu regionalnego na imprezie ,,Smak Małopolski" - 2005 r.
Komisja w składzie ; Karol Okrasa i inni

 

Pomieszczenie wraz z silosami służące do kwaszenia kapusty

 

Kapusta kwaszona z przeznaczeniem do dalszego procesu : załadunku do beczek  lub woreczkowania

 

Kapusta podczas procesu kwaszenia. Jak widać w górnej części w silosach
jest uciskana  wodą w specjalnych pontonach .


     Nawiązując do rejonu upraw kapusty jak i innych warzyw początkiem lat 50-tych działało wiele Kół Gospodyń Wiejskich, jednym z nich jest   GMINNE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w Charsznicy oraz zespół ,,CHARSZNICZANKA" 
                   
 

 Załadunek kapusty Lata 50-te

 

Urządzenie służące do szatkowania kapusty  XIX - XX wiek

 
 

© 2020 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys